UGOVOR O KUPOVINI

„БН НЕКРЕТНИНЕ“, Јелена Милошевић с.п. Бијељина

Меше Селимовић 4 (ТЦ МИЛЕНИУМ), Бијељина

ЈИБ: 4512360500000

Редни бриј у регистру посредника: 24/22

 Бр. ________ / 202___.

Уговор о посредовању у куповини непокретности

Закључен дана _______________ године у Бијељини  између уговорних страна:

1. Агенција за некретнине “БН НЕКРЕТНИНЕ”, Јелена Милошевић с.п.. Бијељина ул. Меше Селимовић 4 ТЦ Милениум, Бијељина,  ЈИБ: 4512360500000, заступано по  Јелени Милошевић  (у даљем тексту Посредник) и

2. _______________________________; адреса становања:_______________; ЈМБГ:________________________Бр.ЛК:__________________  број тел:_______________   (у даљем тексту Налогодавац)

Члан 1.

Предмет Уговора је регулисање међусобних односа везаних за посредовање при куповини непокретности за рачун НАЛОГОДАВЦА, а под условом и на начин дефинисан овим Уговором. Посредовање при куповини непокретности подразумјева налажење непокретности по критеријумима које је одредио НАЛОГОДАВАЦ, довођење у везу са власником непокретности ради потенцијалне купопродаје, помоћ при преговорима и друго уобичајено за ову врсту дјелатности.

Уговорне стране сагласно утврђују да су овим Уговором, обухваћене све непокретности које НАЛОГОДАВЦУ буду понуђене из понуде посредника на било који начин: разгледањем непокретности у присуству или без присуства посредника, разгледање непокретности у присуству или без присуства продавца, као и слично. Као неспорно се утврђује да исто дејство има и ако је ПОСРЕДНИК НАЛОГОДАВЦУ (телефоном, СМС-ом или е-маилом) проследио прецизне информације које садрже један или више података као што су адреса некретнине, име власника продавца, катастарске парцеле или било које друге податке који неспорно и прецизно означавају о којој се понуђеној непокретности ради.

Лист понуђених непокретности саставни је дио овог Уговора о посредовању, представља валидан доказ за обје стране и допуна је претходног става овог члана.

Члан 2.

НАЛОГОДАВАЦ ангажује ПОСРЕДНИКА да у име и за рачун НАЛОГОДАВЦА изврши посредовање при куповини непокретности која треба да има следеће карактеристике:

локација:___________________________________________________________________

структура:__________________________________________________________________

површина:__________________________________________________________________

оријентациона цијена:________________________________________________________

посебни услови:_____________________________________________________________

Члан 3.

ПОСРЕДНИК се обавезује да посредује при куповини некретнине са горе опредељеним карактеристикама, као и да НАЛОГОДАВЦА упозна са свим околностима и чињеницама које су од значаја за предметни посао, такође се обавезује да своје дужности изврши брзо и ефикасно, уз пуну дискрецију и на начин уобичајен за ову врсту посла.

ПОСРЕДНИК се потписивањем овог уговора обавезује:

 • Да наће и доведе у везу с НАЛОГОДАВЦЕМ треће лице ради закључивања посла који је предмет уговора о посредовању;
 • Дати НАЛОГОДАВЦУ објективно мишљење о цијени непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту и другим релевантним околностима;
 • Да прибави и изврши увид у исправе којима се доказује власништво или друго стварно право на непокретности чији је предмет посредовања и упозорити НАЛОГОДАВЦА нарочито на:
 • могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности,
 • уписана права, односно терете на предметној непокретности,
 • постојања права прече куповине и ограничења у правном промету у складу са посебним прописима;
 • Да омогући преглед непокретности,
 • Да посредује у преговорима за куповину предметне непокретности,;
 • Да чува личне податке НАЛОГОДАВЦА, те по писаноме налогу НАЛОГОДАВЦА чува као пословну тајну податке о  непокретности за коју посредује или у вези с том непокретношћу или с послом за који посредује;
 • Да ако је предмет склапања уговора земљиште, провјери намјену предметног земљишта у складу са прописима о просторном уређењу који се односе на то земљиште;
 • Да обавијести НАЛОГОДАВЦА о свим околностима од значаја за предметни посао које су му познате или му морају бити познате.

Сматра се да је ПОСРЕДНИК омогућио НАЛОГОДАВЦУ везу са другом особом (физичком или правном) о преговарању за склапање посредничког посла, ако је омогућио НАЛОГОДАВЦУ ступање у везу са другом особом са којом је преговарао за склапање правног посла а нарочито ако је:

 • непосредно одвео или упутио НАЛОГОДАВЦА или трећу особу у разгледање предметне некретнине;
 • организовао сусрет између НАЛОГОДАВЦА и друге уговорне особе ради преговарања за склапање правног посла;
 • НАЛОГОДАВЦУ саопштио име, број телефона, е-маила друге особе овлаштене за склапање правног посла или му је саопштио тачну локацију тражене некретнине.

Члан 4.

НАЛОГОДАВАЦ НЕМА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПОСРЕДНИКУ ПРИ ПРОНАЛАЖЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ.

Члан 5.

ПОСРЕДНИК остварује право на уговорену провизију и ако НАЛОГОДАВАЦ, без присуства и учешћа ПОСРЕДНИКА закључи Предуговор односно Уговора са продавцем непокретности с којим је доведен у везу преко ПОСРЕДНИКА, а сматраће се да је посредовање обављено и у случају када је Предуговор или Уговор закључен између Продавца и сродника НАЛОГОДАВЦА (брачни друг, деца, родитељи и родитељи брачног друга, браћа и сестре) или правног лица које је у власништву (сувласништву) НАЛОГОДАВЦА или његових сродника као и са лицима која су са њим присуствовала презентацији непокретности.

Члан 6.

НАЛОГОДАВАЦ је сагласан да се у случају евентуалног спора овај Уговор има сматрати као доказ пред Судом, те ПОСРЕДНИК у случају избегавања од стране НАЛОГОДАВЦА да изврши своје обавезе преузете овим Уговором, има право на накнаду штете у унапред договореном износу који одговара висини Накнаде: 2 % од уговорене вриједности.

Одредба из претходног става се има тумачити у смислу уговорне казне па се висина штете коју је ПОСРЕДНИК претрпео у случају спора неће посебно доказивати.

Члан 7.

Овај Уговор је сачињен у два истовјетна примјерка, по један за сваку уговорну страну. Уз овај Уговор важе Општи услови пословања Посредника. Уговорне стране су сагласне да у случају спора који настане приликом извршења овог уговора, буде надлежан основни суд у Бијељини.

К У П А Ц                                                                           П О С Р Е Д Н И К

_______________________                                                              ______________________

(име и презиме)                                        Агенција за некретнине „БН НЕКРЕТНИНЕ“,    

Јелена Милошевић, с.п. Бијељина

Compare listings

usporedi