UGOVOR O PRODAJI

„БН НЕКРЕТНИНЕ“, Јелена Милошевић с.п. Бијељина

Меше Селимовић 4 (ТЦ МИЛЕНИУМ), Бијељина

ЈИБ: 4512360500000

Редни бриј у регистру посредника: 24/22

 

Бр. ________ / 202___.

Уговор о посредовању у продаји непокретности

Закључен дана _______________ године у Бијељини  између уговорних страна:

1. Агенција за некретнине “БН НЕКРЕТНИНЕ”, Јелена Милошевић с.п. Бијељина ул. Меше Селимовића 4, ТЦ Милениум, Бијељина,  ЈИБ: 4512360500000, заступано по  Јелени Милошевић (у даљем тексту Посредник) и

2. ___________________________________адреса становања:_____________________; ЈМБГ:_____________________________Бр.ЛК:_____________број тел:_____________   (у даљем тексту Налогодавац)

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа између ПОСРЕДНИКА и НАЛОГОДАВЦА, везаних за продају следеће непокретности :____________ у ____________ у улици _____________________________ број _______, на _______спрату, површине_____м2, а који се налази на катастарској парцели бр.__________, Лист непокретности бр. _________ К.О. ________________, која је у својини Налогодавца, а што и исти потврђује.

НАЛОГОДАВАЦ, прихватањем односно потписивањем овог Уговора ангажује ПОСРЕДНИКА да у његово име и за његов рачун посредује у продаји горе описане непокретности.

Члан 2.

Налогодавац ставља у продају непокретност из чл.1. овог Уговора, по цијени од _____________ КМ, и у ту сврху овлашћује Посредника да га заступа у свим пословима, да предузима све потребне правне и фактичке радње које су нужне ради продаје непокретности Налогодавца.

Члан 3.

Посредник се обавезује да ће са пажњом доброг привредника настојати да нађе купца за непокретност из чл.1. овог Уговора и да истог доведе у везу са Налогодавцем ради преговора и закључења Уговора о купопродаји овде предметне непокретности. Такође, ПОСРЕДНИК се обавезује да ће обављати следеће:

 • наћи и довести у везу с налогодавцем треће лице ради закључивања посла који је предмет уговора о посредовању;
 • дати налогодавцу објективно мишљење о цијени непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту и другим релевантним околностима;
 • прибавити и извршити увид у исправе којима се доказује власништво или друго стварно право на непокретности чији је промет предмет посредовања и упозорити налогодавца нарочито на:
  • могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности,
  • уписана права, односно терете на предметној непокретности,
  • постојања права прече куповине и ограничења у правном промету у складу са посебним прописима;
 • обавити потребне радње ради представљања (презентације) непокретности на тржишту, поставити оглас у вези са прометом непокретности на одговарајући начин и извршити све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за што има право на посебне, унапријед исказане трошкове;
 • омогућити преглед непокретности,
 • посредовати у преговорима и настојати да дође до склапања уговора;
 • чувати личне податке налогодавца, те по писаноме налогу налогодавца чувати као пословну тајну податке о непокретности за коју посредује или у вези с том непокретношћу или с послом за који посредује;
 • ако је предмет склапања уговора земљиште, провјерити намјену предметног земљишта у складу са прописима о просторном уређењу који се односе на то земљиште;
 • обавијестити налогодавца о свим околностима од значаја за предметни посао које су му познате или му морају бити познате.

Члан 4.

НАЛОГОДАВАЦ потписивањем овог Уговора о посредовању у промету непокретности се обавезује да ће обавити сљедеће:

 • обавијестити посредника о свим околностима које су важне за обављање посредовања и дати тачне податке о непокретности те, ако има на располагању, дати посреднику на увид локацијске услове, грађевинску, односно употребну дозволу за непокретност која је предмет уговора, те дати на увид посреднику доказе о испуњавању обавеза у вези са непокретности,
 • дати посреднику на увид оригиналне исправе које доказују његово право на непокретности која је предмет уговора, те упозорити посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности,
 • осигурати посреднику и трећем лицу заинтересованом за закључивање правног посла разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено вријеме,
 • обавијестити посредника о свим битним подацима о непокретности, а то посебно укључује тачне податке о цијени, локацији, структури непокретности и друго,
 • дати на увид оригинале и предати посреднику копије свих исправа којима доказује право на непокретности која је предмет посредовања, приликом закључења посредованог правног посла – предуговора или главног уговора у вези са прометом непокретности,
 • обавијестити посредника писаним путем о свим промјенама у вези с посредованим послом за који га је овластио, а посебно о промјенама у вези с правима на непокретности, роковима и цијени, а све то у року од три дана од дана настале промјене.
 • Ако налогодавац дâ налог за посредовање или закључи уговор о посредовању супротно начелу савјесности и поштења, дужан је да надокнади трошкове настале током посредовања, који не могу бити већи од уговорене посредничке накнаде за посредовани посао од 2% од почетне оглашене цијене..
 • одмах обавести Посредника да је лице које је преко посредника гледало непокретност, исказало интересовање да без Посредника закључи Уговор о купопродаји непокретности или обави неки други правни посао који је последица рада Посредника.

Члан 5.

Посредник може уговором о потпосредовању пренијети своја права и обавезе из уговора о посредовању, у цјелини или дјелимично, на другог посредника са којим сарађује.

Члан 6.

НАЛОГОДАВАЦ се обавезује да на име посредничке провизије у вези продаје предметне непокретности плати ПОСРЕДНИКУ накнаду у износу од 2% од стварно договорене цијене и то истовремено са исплатом капаре за предметну непокретност/и, а приликом закључења Предуговора о купопродаји и/или Уговора.

Посреднику је забрањено да захтијева дјелимично плаћање посредничке накнаде унапријед, односно прије закључења Предуговора о купопродаји и/или Уговора.

Ако у року од годину дана након престанка уговора о посредовању налогодавац склопи правни посао са трећим лицем који је посљедица посредникова дјеловања прије престанка уговора о посредовању, дужан је посреднику платити посредничку накнаду у цијелости од 2% од почетне оглашене цијене.

Члан 7.

Овај Уговор се закључује на период од 12 мјесеци рачунајући од дана потписивања с тим да уговорне стране могу прије истека рока продужити његово дејство. Уговор о посредовању престаје да производи правна дејства протеком рока на који је закључен, закључењем правног посла за који је посредовано или отказом било које од уговорних страна у писаном облику.

Члан 8.

Уговорене стране су сагласне да НАЛОГОДАВАЦ има право да у сврху продаје непокретности која је предмет овог Уговора о посредовању, ангажује и друге агенције за промет непокретности, у својству посредника.

Члан 9.

Уговарачи се обавезују на међусобно поверење и апсолутну коректност у сарадњи, да у реализацији овог Уговора поступају уз пуно уважавање и сагласни су да ће све евенуталне спорове који настану решавати мирним путем.

У случају спора по овом Уговору уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у Бијељини.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закон о посредовању у промету непокретности као и Општи услови пословања посредника.

Члан 10.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумјеле га, да је у истом садржана сва њихова воља, те га у знак прихватања својеручно потписују.

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих обје уговорне стране задржавају по један примјерак.

Compare listings

usporedi